Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Knjižnica in trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je sestavljen iz treh komponent: gospodarskega razvoja, socialnega razvoja in varstva okolja. Gre torej za razvoj, ki si prizadeva vzdrževati ravnotežje med temi tremi komponentami, kjer sta gospodarski in socialni razvoj uravnotežena med sabo in tudi z okoljem, ali če povemo povsem preprosto: je takšna oblika razvoja, ki omogoča gospodarski in družbeni razvoj, pri tem pa ne uničuje okolja.

Pojem zelena knjižnica se uporablja v dveh pomenih:

 • najpogosteje se uporablja za knjižnično zgradbo, ki je zasnovana, zgrajena ali prenovljena tako, da zmanjšuje negativne vplive na okolje;
 • drugi pomen pa kot zeleno definira knjižnico kot družbeno in informacijsko središče, katere delovanje in poslanstvo je usmerjeno k okoljski trajnosti in razvoju zelene pismenosti.

Natančneje je zeleno in trajnostno knjižnico v letu 2022 definirala tudi IFLA, Mednarodna zveza knjižničarskih društev in ustanov.

Beseda okolje označuje prostor ter pogoje, v katerih bivajo ter delujejo človeška bitja, organizacije, živali ter rastline. Okolja so lahko naravna, družbena ali kulturna.

Trajnostni razvoj je razvoj, ki »zadovoljuje potrebe sedanjosti, brez da bi ogrožal možnosti bodočih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe«. (Naša skupna prihodnost, Brundtlandovo poročilo, ZN)

Naša okolja trenutno ogrožajo podnebne spremembe ter druge nevarnosti, med drugim družbena neenakost. Vse organizacije bi se morale truditi, da zaščitijo okolje skozi trajnostni razvoj. To vključuje knjižnice vseh vrst, saj te lahko v trajnostnem razvoju igrajo aktivno in pomembno vlogo.

Zelena in trajnostna knjižnica je knjižnica, ki upošteva okoljsko (ekološko), ekonomsko in družbeno trajnostnost. Zelene in trajnostne knjižnice so lahko kakršnekoli velikosti, vendar morajo imeti jasen trajnostni načrt, ki vključuje:

 • Zelene stavbe ter opremo: Izpusti oziroma ogljični odtis stavb in opreme se aktivno manjša.
 • Zelene pisarniške principe: Rutinsko delovanje in procesi so okoljsko trajnostni.
 • Trajnostna ekonomija: Potrošnja je omejena, promovirajo se prakse kroženja ter deljenja, ki so dostopne skupnosti.
 • Trajnostne knjižničarske storitve: Relevantne tekoče informacije so prosto dostopne za vse uporabnike. Na voljo so skupni prostori, naprave ter okoljsko izobraževanje. Delovanje je učinkovito. Knjižnica ima pozitiven ogljični odtis.
 • Družbena trajnostnost: Upošteva se dobro izobraževanje, pismenost ter kulturna raznolikost, družbena vključujočnost ter splošna povezanost ter participacija v skupnosti. Knjižnica aktivno deluje za zmanjševanje razlik.
 • Okoljski management: Okoljski cilji ustrezajo principu SMART (specifični, merljivi, dosegljivi, realistični ter časovno določeni). Knjižnica deluje, da bi zmanjšala svoj lastni vpliv na okolje. Okoljski načrt knjižnice, njegovo udejanjenje ter rezultat okoljskega dela so predstavljeni širši publiki.
 • Predanost splošnim okoljskim ciljem ter programom: Sledijo ciljem trajnostnega razvoja ZN, upoštevajo Pariški podnebni sporazum ter z njimi povezane okoljske certifikate ter programe.

 

 

 

Leta 2015 so svetovni voditelji na vrhu Organizacije združenih narodov (OZN) o trajnostnem razvoju sprejeli Agendo 2030 za trajnostni razvoj – razvojno agendo, ki usmerja prizadevanja na področju razvoja nadaljnjih 15 let. 17 ciljev trajnostnega razvoja (znani tudi kot globalni cilji) s 169 podcilji postavlja nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti.

Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov (IFLA) promovira knjižnično in informacijsko dejavnost, knjižnice kot ključno vrednoto skupnosti, zastopa knjižnice in knjižničarje na svetovni ravni in izpostavlja vpliv knjižnic pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja ter se zavzema za prepričanje, da morajo knjižnice imeti aktivno vlogo v razvojni politiki.

Predloge, kako lahko knjižnice pripomorejo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, so predstavili v posebnem letaku.


ODPRAVITI VSE OBLIKE REVŠČINE POVSOD PO SVETU

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Javni dostop do informacij in virov, ki omogočajo, da ljudje izboljšajo svoja življenja.
 • Pomoč pri pridobivanju novih veščin, ki so potrebne za izobraževanje in zaposlitev.
 • Informacije, ki podpirajo sprejemanje odločitev vlad, družbe in podjetništva za boj proti revščini.

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Sodeluje s Centrom ponovne uporabe (projekt socialne aktivacije Grajska kavarniška popravljalnica), kjer med drugim poskrbi, da udeleženci pridobijo znanja na področju informacijske pismenosti, ki jim pomagajo pri nadaljnjem izobraževanju in iskanju zaposlitve.
 • Uporaba in dostop do računalnikov ter Wi-Fi omrežja sta za vse uporabnike knjižnice brezplačna.
 • Brezposelne osebe članarine ne rabijo plačevati. Nižjo članarino plačujejo tudi upokojenci in študenti.
 • V predprazničnem decembrskem času smo sodelovali s Centrom za socialno delo Ormož in izvedli humanitarno akcijo, kjer smo z zbiranjem prehrambnih izdelkov in potrebščin za osebno nego pomagali socialno ogroženim ljudem.
 • Na različnih delavnicah in predavanjih udeleženci pridobijo znanja, ki jim lahko pomagajo pri osnovanju popoldanske obrti na domu in na ta način pripomorejo k izboljšanju njihovega ekonomskega stanja.
 • Izvedli smo predavanje o humanitarni akciji na Madagaskar in na ta način predstavili načine, kako lahko pripomoremo k odpravi revščine.

 

Humanitarna akcija, ki je bila izvedena v povezavi s CSD Ormož


ODPRAVITI LAKOTO, ZAGOTOVITI PREHRANSKO VARNOST IN BOLJŠO PREHRANO TER SPODBUJATI TRAJNOSTNO KMETIJSTVO

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Kmetijske raziskave in podatke o tem, kako na najbolj produktiven in trajnosten način povečati pridelek.
 • Javni dostop kmetom do spletnih vsebin,  kot so cene lokalne tržnice, vremenske napovedi in novih opremah.

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Knjižnica se povezuje z lokalnimi strokovnjaki, še zlasti tistimi, ki se posvečajo ekološki pridelavi. Prireja predavanja in delavnice na teme trajnostnega kmetovanja in omogoča oglede dobrih praks, kjer udeleženci pridobijo veliko praktičnega in teoretičnega znanja.
 • Podpira lokalne pridelovalce, saj tudi sama uporablja njihove storitve, pridelke ali izdelke, in jih povezuje z obiskovalci knjižnice.
 • Posveča se ozaveščanju o kvalitetni in zdravi prehrani tako otrok kot tudi odraslih uporabnikov.

 

Naravovarstvenik Anton Komat in predavanje Zemlja – voda – seme


POSKRBETI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN SPODBUJATI SPLOŠNO DOBRO POČUTJE V VSEH ŽIVLJENJSKIH OBDOBJIH

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Raziskave, ki so na voljo v zdravstvenih in bolnišničnih knjižnicah, ki podpirajo izobrazbo in izboljšujejo zdravstveno dejavnost ponudnikov zdravstvenih storitev.
 • Javni dostop do informacij o zdravju in wellnessu v splošnih knjižnicah, ki pomagajo, da posamezniki in družine ostanejo zdrave.

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Knjižnica zdravemu načinu življenja in spodbujanju splošnega dobrega počutja posveča velik del svoje prireditvene dejavnosti. Od 2016 naprej vsako poletje prireja Četrtkove zelene popoldneve, strokovna predavanja na teme zdravja in dobrega počutja, ki jih izvajajo zdravstveni delavci in drugi strokovnjaki, čez vse leto ter druge dejavnosti, ki pripomorejo k splošnemu dobremu počutju obiskovalcev knjižnice. Posebno pozornost posveča tudi ozaveščanju o zdravilnih učinkih vin ter škodljivosti prekomernega pitja.
 • Posveča se ozaveščanju otrok in mladine skozi pravljične ure, delavnice, projekte, natečaje, predavanja, skrbi za to, da je gibanje ravno tako velik del življenja najmlajših kot na primer knjiga.
 • Dejavnosti izvaja na svežem zraku in v pomirjujočem okolju letne terase na knjižničnem vrtu, kjer lahko obiskovalci uporabljajo tudi čitalnico na prostem.
 • Zasajene ima zeliščne in cvetlične gredice, prideluje lastne čajne mešanice, na novo postavljeni čebelnjak omogoča pridelovanje lastnega medu, knjižnični prostori so okrašeni s šopki ali lončnicami …
 • Na raznolike načine (predavanja, zdravstveni pregledi, spodbujanje gibanja, udeležba na prireditvah z zelenimi temami …) se skrbi za zdravo življenje zaposlenih.
 • Omogoča vadbeni prostor Šoli zdravja in društvu za osteoporozo.
 • Vključuje se v projekte občin soustanoviteljic in drugih zavodov v lokalni skupnosti, kot je npr. Zdravstveni dom Ormož.

 

Sodelovanje na dnevu odprtih vrat Zdravstvenega doma Ormož, kjer se je med drugim
promoviralo tudi predavanje Sanele Banović o psihofizičnem zdravju


VSEM ENAKOPRAVNO ZAGOTOVITI KAKOVOSTNO IZOBRAZBO TER SPODBUJATI MOŽNOST VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA ZA VSAKOGAR

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Predano osebje, ki podpira zgodnjo pismenost in vseživljenjsko učenje.
 • Dostop do informacij in raziskave za vse študente.
 • Prostori, kjer cena ni prepreka za pridobivanje novega znanja in veščin.
   

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Razvijanje bralne kulture in pismenosti pri mladih uporabnikih, odraslih uporabnikih in uporabnikih s posebnimi potrebami so primarne knjižnične vloge, katerim posvečamo največ pozornosti.
 • Knjižnica izvaja različne oblike vseživljenjskega učenja: pripravlja literarne večere, predstavitve strokovnih knjig, strokovna predavanja, delavnice namenjene pridobivanju raznih znanj, veščin in spretnosti (tudi v obliki študijskih krožkov), projekcije fotografij in priložnostne razstave. Obiskovalcem nudi možnost aktivnega, ustvarjalnega in kvalitetno preživetega prostega časa.
 • Vsi knjižnični dogodki (delavnice, predavanja …) so brezplačni in dostopni vsem.
 • Dostop do informacij in e-vsebin (e-knjig, člankov, časopisov) je enakopravno dostopen vsem in popolnoma brezplačen.
 • Knjižnica je fizično dostopna invalidom in se trudi, da so informacije in dogodki dostopni osebam z različnimi stopnjami invalidnosti.
 • Za osebe z motnjami v duševnem razvoju, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z gibalno oviranostjo in učnimi težavami, ki obiskujejo Osnovno šolo Stanka Vraza, izvajamo projekt Potovanje v pravljični svet za učence posebnega programa. Prav tako za učenca OŠ Stanka Vraza izvaja projekt Inkluzija v delovno okolje, namen katerega je osebam s posebnimi potrebami predstaviti in približati delovno okolje knjižnice.

 

Obisk Osnovne šole Stanka Vraza


DOSEČI ENAKOST SPOLOV TER KREPITI VLOGO VSEH ŽENSK IN DEKLIC

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Varen in prijeten prostor za druženje.
 • Programe in storitve, namenjene potrebam žensk in deklet, kot so recimo razne pravice in zdravje.
 • Dostop do informacij in IKT, ki pomagajo, da ženske pridobijo podjetniške veščine.

 

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Knjižnico in njene dogodke še zlasti pogosto obiskujejo pripadnice ženskega spola (čeprav so na njih dobrodošli vsi). Knjižnica je lokalno kulturno središče in t. i. tretji življenjski prostor: prostor za znanje, srečevanje, navdih, kreativnost ter zdravo življenje.
 • Med drugim se rade družijo v bralnih klubih, ki potekajo v knjižničnih prostorih, pa tudi izven njih.
 • Ob udeležbah v delavnicah in na strokovnih predavanjih  pridobijo veščine, ki lahko izboljšajo tudi njihovo ekonomsko stanje.
 • Še zlasti starejše uporabnice potrebujejo nekoliko več pomoči pri uporabi IKT, med drugim pametnimi telefoni in bralniki e-knjig, pri čemer jim knjižničarji z veseljem pomagamo.

 

Delavnica Umetnost klekljanja


6. VSEM ZAGOTOVITI DOSTOP DO VODE IN SANITARNE UREDITVE TER POSKRBETI ZA TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI

7. VSEM ZAGOTOVITI DOSTOP DO CENOVNO SPREJEMLJIVIH, ZANESLJIVIH, TRAJNOSTNIH IN SODOBNIH VIROV ENERGIJE 

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Dostop do kvalitetnih informacij in dobrih praks, ki podpirajo lokalno vodno gospodarstvo in sanitarne projekte.
 • Brezplačen in zanesljiv dostop do elektrike in razsvetljave za branje, učenje in delo.

 


Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Obiskovalcem skozi predavanja in obiske primerov dobrih praks nudimo informacije o temah, povezanimi s čisto vodo in energijo ter ozaveščamo o pomenu ohranitve naravnih vodnih virov in varčevanju energije.
 • V knjižnici so uporabnikom na voljo sanitarni prostori. Knjižnica kot javna ustanova seveda zagotavlja brezplačen dostop do razsvetljave, ogrevanja ter vode v knjižničnih prostorih.
 • V stavbi, v katero se je preselila knjižnica v Ormožu leta 2015, je bila izvedena energetska sanacija zgradbe, saj je bil starejši objekt energetsko zelo potraten. Velika in številna okna ter lega knjižnice omogočajo razsvetljevanje prostorov z naravno svetlobo skozi veliko večino dneva, še zlasti v poletnem času.
 • Uporabnikom knjižnice je v čitalnici na voljo pitnik s čisto hladno in vročo vodo, ki je primerna tudi za pripravo toplih napitkov, kot so zeliščni čaji.
 • Knjižnica podpira sodelovanje lokalnih skupnosti pri boljšem gospodarjenju z vodo in sanitarni komunalni ureditvi.
 • Sodeluje tudi z Naravnim rezervatom Ormoške lagune, zavarovanim mokriščem, katerega smo predstavili tako lokalni kot tudi mednarodni javnosti. Na Četrtkovih zelenih popoldnevih smo se seznanili tudi z obnovljivimi viri energije v rezervatu in težavami na področju pridobivanja pitne vode.
 • Uporabnikom je v knjižnici na voljo obsežna literatura na te teme, od monografij do periodičnega tiska.

 

Razsvetljevanje knjižnice z naravno svetlobo


SPODBUJATI TRAJNOSTNO, VKLJUČUJOČO IN VZDRŽNO GOSPODARSKO RAST, POLNO IN PRODUKTIVNO ZAPOSLENOST TER DOSTOJNO DELO ZA VSE

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Dostop do informacij in veščin ter usposabljanj, ki jih posamezniki potrebujejo, da se prijavijo za boljša delovna mesta in uspejo v njih.
   


Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Knjižnica sodeluje z lokalnimi ponudniki in promovira njihove dejavnosti in proizvode, ki oblikujejo domači trajnostni turizem, v katerem pomembno vlogo igra tudi ohranjanje naravnega bogastva, ki nas obkroža.
 • V zadnjih letih smo sodelovali z Zavodom za zaposlovanje in nudili zaposlitev preko javnih del mladim, tudi invalidom, ki jih je zanimalo delo v knjižnici. Izvedli smo še trimesečno usposabljanje na delovnem mestu za eno zaposleno.
 • Med leti 2018-2021 je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož nudila zaposlitev petim zaposlenim za določen čas 12 mesecev v projektu Vzpodbudna karierna perspektiva za mlade, katerega sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo. Mladim smo omogočili jim pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj ter izboljšali njihove zaposlitvene možnosti.

 

Pridobivanje kompetenc v projektu Vzpodbudna karierna perspektiva za mlade:
predstavitev zelene knjižnice ob obisku otrok iz OŠ dr. Ljudevita Pivka


ZGRADITI VZDRŽLJIVO INFRASTRUKTURO, SPODBUJATI VKLJUČUJOČO IN TRAJNOSTNO INDUSTRIALIZACIJO TER POSPEŠEVATI INOVACIJE

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Razširjeno obstoječo infrastrukturo splošnih in raziskovalnih knjižnic ter sposobnih knjižničnih profesionalcev.
 • Prijetne in vključujoče javne prostore.
 • Dostop do IKT kot npr. hitra brezžična povezava, ki morda vsepovsod ni na voljo.

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Zagotavlja dostop do IKT in hitre brezžične povezave.
 • Uporabnike seznanja s tehnološkimi novostmi na področju knjižničarstva – e-knjige, elektronske zvočne knjige za mobilne naprave, e-bralniki …
 • S pripombami in predlogi o programski opremi pripomoremo k razvoju knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.
 • Knjižnično gradivo seznanja bralce o inovacijah in učinkovitejši rabi virov ter pospešenim uvajanjem čistih in okoljsko neoporečnih tehnologij in proizvodnih postopkov.

 

Mladinska računalniška soba


ZMANJŠATI NEENAKOST ZNOTRAJ DRŽAV IN MED DRŽAVAMI

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Nevtralne in prijetne prostore, ki omogočajo učenje vseh, vključno z marginaliziranimi skupinami, kot so migranti, begunci, manjšine, avtohtona ljudstva in invalidi.
 • Pravičen dostop do informacij, ki podpira družbeno, politično in ekonomsko vključenost.

   

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • V knjižničnih prostorih so dobrodošle vse skupine prebivalstva, vključno z marginaliziranimi skupinami.
 • Knjižnica pri svoji nabavni politiki upošteva tudi potrebe dnevnih migrantov in invalidov (npr. zvočne knjige).
 • Izvaja različne aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami in starejše.
 • Predavatelji ali literarni ustvarjalci z ovirami imajo povsem enake možnosti kot tisti brez njih.

 

Predstavitev literarnega prvenca Moji prvi biseri Dominike Cajnko


POSKRBETI ZA ODPRTA, VARNA, VZDRŽLJIVA IN TRAJNOSTNA MESTA IN NASELJA

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Zaupanja vredne institucije, ki so predane promoviranju kulturne vključenosti in razumevanja.
 • Dokumentiranje in ohranjanje kulturne dediščine za prihodnje generacije.
   


Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Zagotavlja splošen dostop do zelenih površin knjižnice.
 • Kot zelena knjižnica se zavzema za zmanjševanje škodljivih okoljskih vplivov na naravo, ki nas obkroža.
 • Ločujemo odpadke in recikliramo odpadne materiale, katere uporabimo pri pravljičnih urah in delavnicah, odpisane knjige uporabimo za okrasitev knjižnice …
 • Knjižnica ohranja snovno in nesnovno kulturno dediščino ter ozavešča o ohranjanju naravne dediščine.

 

Knjižnični čebelnjak in ohranjanje nesnovne kulturne dediščine (čebelarstva)


12. ZAGOTOVITI TRAJNOSTNE NAČINE PROIZVODNJE IN PORABE

13. SPREJETI NUJNE UKREPE ZA BOJ PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM IN NJIHOVIM POSLEDICAM

14. OHRANJATI IN TRAJNOSTNO UPORABLJATI OCEANE, MORJA IN MORKE VIRE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

15. VAROVATI IN OBNOVITI KOPENSKE EKOSISTEME TER SPODBUJATI NJIHOVO TRAJNOSTNO RABO, TRAJNOSTNO GOSPODARITI Z GOZDOVI, BORITI SE PROTI ŠIRJENJU PUŠČAV, PREPREČITI DEGRADACIJO ZEMLJIŠČ IN OBRNITI TA POJAV TER PREPREČITI IZGUBO BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Trajnostni sistem izmenjave in kroženja materialov, kar zmanjša število odpadnih snovi.
 • Zgodovinske zapise o obalnih spremembah in rabi zemljišč.
 • Raziskovanja in podatke, ki so potrebni za informiranje o politiki podnebnih sprememb.
 • Širok dostop do informacij, ki so potrebne za usmerjanje odločanja lokalne in nacionalne vlade o temah, kot so lov, ribolov, raba zemljišč in upravljanje z vodami.

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Skrbi, da so prebivalci lokalne skupnosti ustrezno seznanjeni in ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način življenja.
 • Se trudi za trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo učinkovito rabo.
 • Knjižnica spremlja vplive trajnostnega razvoja za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta ter spodbuja lokalno kulturo in izdelke.
 • Ozavešča o omejevanju posledic podnebnih sprememb, ohranjanju, obnovi in trajnostni rabi kopenskih in sladkovodnih ekosistemov ter o degradaciji naravnih habitatov in preprečevanju izgube biotske raznovrstnosti.

 

Predavanje o biotski raznovrstnosti


SPODBUJATI MIROLJUBNE IN ODPRTE DRUŽBE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, VSEM OMOGOČITI DOSTOP DO PRAVNEGA VARSTVA TER OBLIKOVATI UČINKOVITE, ODGOVORNE IN ODPRTE USTANOVE NA VSEH RAVNEH

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Javni dostop do informacij o vladi, družbi in drugih ustanovah.
 • Usposabljanje rabe veščin, ki so potrebne za razumevanje in rabo teh informacij.
 • Vključujoči, politično nevtralni prostori za srečanja in organiziranje ljudi.

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Knjižnica se je razvila v učinkovito, odgovorno in pregledno ustanovo na vseh ravneh.
 • Njena osnovna naloga je zagotavljanje dostopa javnosti do informacij.
 • Spodbuja in izvaja nediskriminacijske zakone in politiko za trajnostni razvoj.

 

Direktorica Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Milica Šavora uspešno vodi knjižnico že vse od leta 2008


OKREPITI NAČINE IN SREDSTVA ZA IZVAJANJE CILJEV TER OŽIVITI GLOBALNO PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ

Knjižnice podpirajo ta cilj s tem, da priskrbijo …

 • Globalno mrežo institucij s sedežem v lokalni skupnosti, ki je pripravljena podpirati lokalne razvojne načrte.


Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož:

 • Vzpostavila je partnerstva v lokalni skupnosti, s katerimi se posveča trajnostnemu razvoju in ozaveščanju o njem.
 • Knjižnica je z izvedenimi samostojnimi ali partnerskimi projekti prispevala h kvalitetnemu in pozitivnemu razvoju lokalne skupnosti, opolnomočenju prebivalstva in dvigu kakovosti življenja.

 

Uspešna partnerstva v lokalni skupnosti


<< Predhodna stran Na vrh