Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Katalog informacij javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira z delovnega področja organa, nahaja se pa v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki podrobneje določa način posredovanja informacij javnega značaja in način njihovega posredovanja v svetovni splet, način priprave kataloga, podrobneje pa določa, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in katere so druge informacije javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Naslov: Žigrova ulica 6b
Pošta: 2270 Ormož
Telefon: (02) 741 55 80 (tajništvo)
Faks: (02) 741 55 89
E-naslov: knjiznica.ormoz@knjiznica-ormoz.si
Direktorica: Milica Šavora
Odgovorna oseba: Milica Šavora
Matična številka: 5627460000
Davčna številka: 88074412
TRR: SI56 0110 0600 7816 865 (Banka Slovenije) (od 1. 2. 2021)
Datum prve objave kataloga: 15. 12. 2005
Datum zadnje spremembe: 9. 4. 2024

Katalog je dostopen na:

 • svetovnem spletu: http://www.orm.sik.si
 • fizično: v prostorih Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Zgodovina Knjižnice Ormož sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so v prostorih ormoške hranilnice leta 1868 ustanovili Narodno čitalnico. Vanjo je bilo vpisanih 47 članov oziroma udov, kot so jih takrat imenovali. Leta 1906 je knjižnica odprla svoje prostore tudi za nečlane in postala javna ljudska knjižnica.

Med obema vojnama je knjižnico vzdrževalo in zanjo kupovalo gradivo društvo Ormoška čitalnica. Po drugi svetovni vojni je bilo ohranjenih le malo knjig, okrog 1700 enot. Ta skromni fond je prevzela leta 1945 Ljudska knjižnica, ki jo je ustanovil občinski odbor Osvobodilne fronte. Leta 1963 je bila knjižnica imenovana za matično, z namestitvijo poklicne knjižničarke v sklopu Delavske univerze Ormož. Leta 1992 je postala samostojni zavod. Leta 1995 se je preselila v prenovljene prostore ormoškega gradu, v začetku leta 2015 pa v prostore bivšega vrtca.

Danes je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična dejavnost je namenjena 16.500 prebivalcem. Njeni ustanovitelji so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Sofinancer za nakup knjižničnega gradiva je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Opis delovnega področja organa

Knjižnica je v današnji informacijski družbi instrument nenehnega izobraževanja, je pomemben dejavnik pri oblikovanju človekove zavesti, njegove kreativnosti in želje po vedenju, je informacijsko središče v danem okolju, tudi kontaktna točka za druženje občanov, odprta je vsem segmentom javnosti, in to pod enakimi pogoji. Tako je knjižnica na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva, od otrok, mladine, odraslih, upokojencev, brezposelnih do invalidov in starejših občanov.

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo;
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov;
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo;
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva;
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom;
 • medknjižnično izposojo;
 • v obliki bibliopedagoških ur usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij;
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici;
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice;
 • rezerviranje knjižničnega gradiva;
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom;
 • dostop do svetovnega spleta;
 • dostop do dejavnosti in prireditev.

Razen osnovnih storitev knjižnica nudi tudi:

 • knjižnične in tematske razstave;
 • prireditve za otroke in mladino (ustvarjalne delavnice, ure pravljic, knjižne kvize, igralnico za majhne in velike, bibliopedagoške ure za predšolske in šolske otroke …);
 • prireditve za odrasle (literarne večere, strokovna in potopisna predavanja, razstave …).

Seznam organizacijskih enot

 • Osrednja knjižnica v Ormožu, Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož
 • Krajevna knjižnica Središče ob Dravi, Slovenska cesta 22, 2277 Središče ob Dravi
 • Krajevna knjižnica Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 11, 2258 Sveti Tomaž
 • Krajevna knjižnica Ivanjkovci, Ivanjkovci 71a, 2259 Ivanjkovci

Člani sveta zavoda

 • Jožef Šterman – predsednik, predstavnik uporabnikov
 • Marijana Korotaj – namestnica predsednika, predstavnica zaposlenih
 • Jožef Praprotnik - predstavnik Občine Ormož
 • Zlatka Majcen – predstavnica uporabnikov
 • Petra Ozmec – predstavnica Občine Ormož
 • Aleš Dogša – predstavnik Občine Središče ob Dravi
 • Rudi Pevec – predstavnik zaposlenih

Svet zavoda je bil konstituiran 3. novembra 2023. Mandat članom sveta traja 5 let.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Milica Šavora
Funkcija: direktorica
Naslov: Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož
Telefon: (02) 741 55 82
E-naslov: milica.savora@knjiznica-ormoz.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni:

Pravilniki, uredbe, odredbe, sklepi:

Kolektivne pogodbe:

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in 31/19)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18)
 • Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

Pravni akti zavoda:

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda

Arhiv strateških in programskih dokumentov zavoda:

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek dostopa je natančno opredeljen v Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, vendar pa ima pravico do pravnega varstva le prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Za zahteve, poslane na elektronski naslov, se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Prav tako se za ustno šteje tudi zahteva, podana po telefonu.

V kolikor pri zahtevi za informacije javnega značaja ne gre za izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uradna oseba prosilčevi zahtevi ugodi. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se pa zaračuna v skladu s stroškovnikom, sprejetim v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek se pa vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku . Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je prazen.

5. Varstvo osebnih podatkov

S 25. 5. 2018 je pričela veljati Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Skladno z uredbo ima Knjižnica Franca Ksavra Meška izbrano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva preko elektronskega naslova pooblascenec-vp@knjiznica-ormoz.si