Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

Katalog informacij javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (uradno prešiščeno besedilo) (ZDIJZ-UPB2) in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidenca ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z zakonom je bila sprejeta  Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki podrobneje določa način posredovanja informacij javnega značaja in način njihovega posredovanja v svetovni splet, način priprave kataloga, podrobneje pa določa kaj se šteje za podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in katere so druge informacije javnega značaja.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
Naslov: Žigrova ulica 6b
Pošta: 2270 Ormož
Telefon: 02 741-55-80
Telefaks: 02 741-55-89
Elektronski naslov:  knjiznicaorm@orm.sik.si
Direktorica: Milica Šavora
Odgovorna oseba: Milica Šavora
Matična številka: 5627460
Davčna številka: 88074412
Datum prve objave kataloga: 15. 12. 2005
Datum zadnje spremembe: 12. 11. 2018

Katalog je dostopen na:

 • svetovnem spletu:  http://www.orm.sik.si
 • fizično: v prostorih Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Zgodovina Knjižnice Ormož sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so v prostorih ormoške Hranilnice leta 1868 ustanovili Narodno čitalnico. Vanjo je bilo vpisanih 47 članov oziroma udov, kot so jih takrat imenovali. Leta 1906 je knjižnica odprla svoje prostore tudi za nečlane in postala javna ljudska knjižnica.

Med obema vojnama je knjižnico vzdrževalo in kupovalo gradivo zanjo društvo »Ormoška čitalnica«. Po drugi vojni je bilo ohranjenih le malo knjig, okoli 1700 enot. Ta skromni fond je prevzela leta 1945 Ljudska knjižnica, ki jo je ustanovil občinski odbor Osvobodilne fronte. Leta 1963 je bila knjižnica imenovana za matično, z namestitvijo poklicne knjižničarke v sklopu Delavske univerze Ormož. Leta 1992 je postala samostojen zavod. Leta 1995 se je preselila v prenovljene prostore ormoškega gradu, v začetku leta 2015 pa v prostore bivšega vrtca.

Danes je Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju knjižnične dejavnosti za območje občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Knjižnična dejavnost je namenjena 16.500 prebivalcem. Njeni ustanovitelji so občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Sofinancer za nakup knjižničnega gradiva je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Opis delovnega področja organa

Knjižnica je v današnji informacijski družbi instrument nenehnega izobraževanja, je pomemben dejavnik pri oblikovanju človekove zavesti, njegove kreativnosti in želje po vedenju, je informacijsko središče v danem okolju, tudi kontaktna točka za druženje občanov, odprta je vsem segmentom javnosti, in to pod enakimi pogoji. Tako je knjižnica na razpolago različnim ciljnim skupinam prebivalstva, od otrok, mladine, odraslih, upokojencev, brezposelnih, invalidov, starejših občanov.

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve:

 • vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo
 • uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
 • dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo
 • posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva
 • izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom
 • medknjižnično izposojo
 • v obliki bibliopedagoških ur usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice in svetovanje pri iskanju gradiv in informacij
 • seznanjanje z novostmi v knjižnici
 • preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice
 • rezerviranje knjižničnega gradiva
 • uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom
 • dostop do svetovnega spleta
 • dostop do dejavnosti in prireditev

Razen osnovnih storitev knjižnica nudi tudi:

 • knjižnične in tematske razstave
 • prireditve za otroke in mladino (ustvarjalne delavnice, ure pravljic, knjižne kvize, igralnico za majhne in velike, bibliopedagoške ure za predšolske in šolske otroke …)
 • prireditve za odrasle (literarne večere, strokovna in potopisna predavanja, razstave …)

Podatki o organizaciji organa

Knjižnica ne zaposluje več kot 10 delavcev, zato ni mogoča podrobnejša sistemizacija delovnih mest v okviru oddelkov oziroma služb, kot je to pri večjih knjižnicah. V knjižnici torej ni posebej opredeljena služba za informacijsko in informatizacijsko dejavnostjo, služba za organizacijo bibliopedagoškega dela in prireditev in razstav za mladino, otroke in odrasle, ločena služba za nakup, obdelavo in izločanje knjižnega gradiva, serijskih publikacij, neknjižnega gradiva in e-virov, služba za razvoj in odnose z javnostmi ali služba za uporabnike s posebnimi potrebami. Dejavnosti, naštete v okviru teh služb, v knjižnici opravljajo posamezni strokovni delavci oziroma večkrat celotna ekipa njih.

Seznam zaposlenih

Milica Šavora, direktorica
Tel.: (02) 741-55-82
E-mail:  milica.savora@orm.sik.si

Stina Hergula, računovodkinja (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-80
Faks.: (02) 741-55-89
E-mail:  stina.hergula@orm.sik.si

Rudi Pevec, tehnična služba (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-80
E-mail:  rudi.pevec@orm.sik.si

Strokovni delavci

Branka Vočanec, višja knjižničarka
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail:  branka.vocanec@orm.sik.si

Željka Nardin-Milovanović, bibliotekarka
Tel.: (02) 741-55-88
E-mail:  zeljka.n-milovanovic@orm.sik.si

Nina Šulek, bibliotekarka
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail:  nina.sulek@orm.sik.si

Leonida Šumenjak, knjižničarka
Tel.: (02) 741-55-86
E-mail:  leonida.sumenjak@orm.sik.si

Damjan Rizman, bibliotekar
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail:  damjan.rizman@orm.sik.si

Marijana Korotaj, bibliotekarka (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail:  marijana.korotaj@orm.sik.si

Marinka Vnuk, knjižničarka (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail:  marinka.vnuk@orm.sik.si

Špela Dovečar, bibliotekarka (za krajši delovni čas)
Krajevna knjižnica Ivanjkovci
E-mail:  spela.dovecar@orm.sik.si
Tel.: (02) 741-55-81

Bernardka Viher, bibliotekarka (za krajši delovni čas)
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž
Tel.: (02) 713-30-58
E-mail:  bernardka.viher@orm.sik.si

Simona Sakelšek, bibliotekarka (za krajši delovni čas)
Krajevna knjižnica Središče ob Dravi
Tel.: (02) 741-52-73
E-mail:  simona.sakelsek@orm.sik.si

Majda Hebar, bibliotekarka (za krajši delovni čas)
Krajevna knjižnica Sveti Tomaž
Tel.: (02) 713-30-58
E-mail:  majda.hebar@gmail.com

Nataša Krajnc, javna dela (za krajši delovni čas)
Tel.: (02) 741-55-87

Nežka Orešnik, projekt Vzpodbudna karierna perspektiva za mlade
Tel.: (02) 741-55-87
E-mail: nezaa.o@gmail.com

Člani sveta zavoda

 •         Jožef Šterman -  predsednik, predstavnik Občine Ormož
 •         Marijana Korotaj – namestnica predsednika, predstavnica zaposlenih
 •         Irma Murad - predstavnica Občine Ormož
 •         Zlatka Majcen – predstavnica Občine Sveti Tomaž
 •         Franc Kolarič – predstavnik uporabnikov
 •         Jankica Munda – predstavnica uporabnikov
 •         Rudi Pevec – predstavnik zaposlenih

Svet zavoda je bil konstituiran 9. avgusta 2018. Mandat članom sveta traja 5 let.

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Milica Šavora
Funkcija: direktorica
Naslov: Žigrova ulica 6b, 2270 Ormož
Telefon: (02) 741-55-82
E-mail:  milica.savora@orm.sik.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni:

Pravilniki, uredbe, odredbe, sklepi:

Kolektivne pogodbe:

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15 in 4/16)
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 40/97 - ZDMPNU, 39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 22/10, 83/10, 89/10, 40/12, 51/12, 3/13, 46/13, 67/13, 7/14, 52/14, 3/15, 11/15, 55/15, 106/15 in 4/16)

Pravni akti zavoda:

 • Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 12 (2008), št. 1  (483 KB, .PDF) 
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 18 (2014), št. 13  (1.054 KB, .PDF) 
 • Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 19 (2015), št. 4  (100 KB, .PDF) 
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož  (153 KB, .PDF) 
 • Sprememba pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož (2015)  (29 KB, .PDF) 
 • Sprememba pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož (2016)  (175 KB, .PDF) 
 • Sprememba pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož (2017)  (145 KB, .PDF) 
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Uradni vestnik Občine Ormož, letn. 22 (2018), št. 5  (258 KB, .PDF) 
 • Navodilo za izločanje in odpis knjižnega gradiva, NUK, junij 2012  (1.332 KB, .PDF) 
 • Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, november 1995  (51 KB, .PDF) 

Seznam strateških in programskih dokumentov zavoda

 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož  (561 KB, .PDF) 
 • Strateški načrt 2015-2019 Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož  (1.222 KB, .PDF) 
 • Letni načrt nakupa gradiva za leto 2019 ( 913 KB, .PDF)
 • Seznam gradiva, kupljenega s sredstvi Ministrstva za kulturo  2018
 • Program dela za leto 2018  (1.433 KB, .PDF) 
 • Letno poročilo za leto 2017  (3.709 KB, PDF)

Povezava na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek dostopa je natančno opredeljen v  Zakon o dostopu do informacij javnega značaja.

Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno, vendar pa ima pravico do pravnega varstva le prosilec, ki je zahtevo na uradno osebo podal pisno. Za zahteve prek elektronskega naslova se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo elektronsko poslovanje in podpis. Elektronska pošta se šteje za ustno zahtevo, razen v primeru, ko zahteva vsebuje elektronski podpis. Prav tako se za ustno šteje tudi zahteva, podana po telefonu.

V kolikor pri zahtevi za informacije javnega značaja ne gre za izjeme iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja, uradna oseba ugodi vaši zahtevi. Vpogled v informacijo javnega značaja je brezplačen. Posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa se zaračuna v skladu s stroškovnikom, sprejetim v skladu z  Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Če je zahteva zavrnjena, ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, postopek pa se vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo pooblaščenca je možen upravni spor.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je prazen.

5. Varstvo osebnih podatkov

S 25. 5. 2018 vstopa v veljavo Splošna uredba (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Skladno z uredbo ima Knjižnica Franca Ksavra Meška izbrano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva preko elektronskega naslova pooblascenec-vp@orm.sik.si.