Spletno mesto za delovanje uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Preberite več o piškotih.

ERASMUS+

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Številka projekta: KA1-AE-18/20

Naziv projekta: Knjižničarji zelene prihodnosti/ Librarians of Green Future

Trajanje: 16 mesecev,  od 01-12-2020 do 31-3-2022

V slovenskem prostoru smo ena izmed dveh Zelenih knjižnic, ki se trudimo hitro in učinkovito prilagajati družbenim razmeram. Opažamo, da je v našem okolju potrebno izboljšati osveščenost o zelenih temah in krepiti neformalno izobraževalne vsebine s področja zelene pismenosti. Pri tem imamo splošne knjižnice pomembno vlogo ozaveščevalca različnih generacij, še posebej odraslih in starejših, ki niso več del izobraževalnega sistema. V naši knjižnici zato razvijamo program Zelena knjižnica. Kot pomembno področje prepoznavamo osveščanje uporabnikov in javnosti glede trajnostnega razvoja, varovanja narave in tako imenovane zelene pismenosti, kar pokriva širjenje znanj s področij skrbi za okolje in zase, za zdravje in dobro počutje.

Za tovrstno uspešno delo pa se knjižničarji moramo tudi dodatno in ustrezno izobraziti. V projektu učne mobilnost osebja  za izobraževanje odraslih »Knjižničarji zelene prihodnosti« tako načrtujemo naslednje mobilnosti:

Job Shadowing treh zaposlenih v Gradski knjižnici Rijeka. Mesto Reka je v letu 2020 evropska prestolnica kulture, mestna knjižnica pa je pomembna hrvaška knjižnica v oziru razvoja in pomena programa Zelene knjižnice za zeleno Hrvaško in je primer dobre prakse. Izbrano osebje se bo udeležilo 3-dnevne aktivnosti izobraževalnega obiska spremljanja na delovnem mestu, predvidoma v decembru 2020, kjer bodo spoznali nove načine in metode dela s področja podajanja vsebin trajnostnega družbenega razvoja, okoljevarstvene problematike, zdravega načina življenja.

V času prijave projekta je bila načrtovana udeležba treh zaposlenih na svetovnem kongresu IFLA 2020, ki bi naj potekal na Irskem, v Dublinu, a je bil zaradi pandemije odpovedan.  Napovedana tema kongresa je bila “Environmentally inspiring and engaging buildings, research, education and library services”. Na kongresu sodelujejo tudi  mednarodno priznani strokovnjaki s področja razvoja gibanja zelenih knjižnic v Evropi. Zaposleni bi tako lahko vzpostavili pomembne strokovne mednarodne stike, pridobili nova znanja od strokovnjakov iz celega sveta. S tem bi prišli v stik s sodobno svetovno živo mislijo, saj svetovni knjižničarski kongres organizira mednarodna zveza knjižničarskih združenj IFLA in obravnava trenutno v svetu najpomembnejše teme knjižničarstva.

Udeležba dveh zaposlenih na strukturiranem tečaju izboljšanja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije pri delu v izobraževanju odraslih kot tudi izboljšanje uporabe socialnih omrežij v fazah promocije. Izveden bo v partnerski organizaciji ShipCon, predvidoma februarja 2021 v Valencii, v Španiji.

Udeležba 2 zaposlenih na strukturiranem tečaju za izboljšanje komunikacijskih veščin v angleščini: izboljšati jezikovne kompetence, razviti besedišče, izboljšati samozavest govora v angleščini, ki bo izveden v organizaciji ShipCon, predvidoma marca 2021 v Palermu, v Italiji.

V projektne aktivnosti vključeno osebje bo tako nadgradilo lastna znanja, izpopolnilo kompetence za delo z odraslimi, dobilo nove ideje za razvoj dejavnosti vseživljenjskega učenja odraslih v knjižnici s področja zelene pismenosti in vsebin gibanja Zelenih knjižnic. Poskrbeli bodo tudi za ustrezen prenos znanj med sodelavce ter zainteresirane javnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minuli projekti:

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Številka projekta: KA1-AE-17/18

Naziv projekta: Čez mejo po idejo/ Across the border for an idea

Trajanje: 22 mesecev,  od 01-06-2018 do 31-3-2020

Projekt učne mobilnost osebja  za izobraževanje odraslih »Čez mejo po idejo« predvideva udeležbo na strukturiranih tečajih v tujini in ogled knjižnice v kraju izobraževanja v času od 1. 6. 2018 do 31. 3. 2020.

Želja nam je, da se knjižnica hitro in učinkovito prilagaja družbenim razmeram ter zagotavlja možnosti izobraževanja zaposlenim za obvladovanje sprememb, osebni in strokovni razvoj ter dodatno motivacijo za kvalitetno delo. Mednarodno usposabljanje omogoča zaposlenim, da presegajo lokalno,  sledijo razvoju,  da so v stiku s sodobnimi trendi izobraževanja odraslih in da krepijo zavest evropskega državljanstva.

Cilj projekta je, da se bo 8 zaposlenih udeležilo 4 izobraževalnih vsebin. V času izobraževanja bomo vnaprej dogovorili tudi obisk knjižnice v kraju izobraževanja.

V projektu načrtujemo 4 izobraževanja s področij: Upravljanje s stresom in preprečevanje izgorevanja pri delu z ljudmi, Čustvena inteligenca: prepoznati, izkoristiti in upravljati čustva v delovnih procesih, Reševanje težav in odločanje ter Učinkovito in uspešno upravljanje projektov, ki se jih bosta udeležila po 2 zaposlena. V mestu, kjer bo izvedeno izobraževanje, si bosta po predhodnem dogovoru tudi ogledala nam primerljivo knjižnico.

Vsebine izobraževanja vključujejo krepitev kompetenc projektnega vodenja in menedžmenta, razvoja dela z ljudmi, razvoja idej, metod dela, poklicnega ter osebnega kapitala osebja, preprečevanja sindroma izgorelosti, vzdrževanja motivacije, vpeljevanja podjetnosti, inovativnosti v nadaljnje delo ipd.

Pričakujemo, da bo udeležba na izobraževanju v tujini pripomogla h krepitvi osebnih, poklicnih, jezikovnih in organizacijskih kompetenc zaposlenih, na posameznika delovala motivacijsko in stimulativno ter vplivala na nadaljnjo profesionalizacijo zaposlenega udeleženca.

Poročilo o zaključenem projektu Čez mejo po idejo/ Across the border for an idea.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož

Številka projekta: KA1-AE-4/17

Naziv projekta:  zelena knjižnica: Knjige in narava nam pomagajo

Trajanje: 12 mesecev, od  01-06-2017 do 31-05-2018

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož delujemo v ruralnem okolju in opažamo, da se  prebivalstvo ne odziva dovolj prožno na podeželske, okoljske, klimatske in ekonomske izzive. Tukaj vidimo našo odgovornost, da kot knjižnica, ki se ukvarja tudi z vseživljenjskim, neformalnim in priložnostnim učenjem, ukrepamo. Želimo razširiti in posodobiti nabor izobraževalnih, svetovalnih in informativnih dejavnosti za odrasle ter tako odgovoriti na aktualne potrebe našega okolja v danem trenutku. Ker si želimo razvijati mednarodno sodelovanje s knjižnicami v tujini, smo v okviru ključnega ukrepa Mobilnost v izobraževanju odraslih programa Erasmus+ prijavili projekt mobilnosti obisk delovnega mesta.

Naša lokalna skupnost se, prav tako kot evropska, sooča s številnimi socialno-ekonomskimi težavami, predvsem nas skrbi naraščajoča brezposelnost, odseljevanje brezposelnih zaradi nespodbudnega okolja, družbena apatičnost ter neizkoriščenost možnosti globaliziranega sveta in omogočenih mobilnosti. Sami imamo vrtno teraso, kjer smo uredili zeliščni vrt in že drugo leto bomo izvajali predavanja in delavnice o vrtnarjenju, uporabi zeliščih in različnih pristopov k negovanju zdravega življenjskega sloga, ki bi jih želeli nadgraditi s temami trajnostnega in sonaravnega razvoja ter ekološkimi tematikami. Na spletu smo našli informacije o vašem projektu Zelene knjižnice, ki nas zelo privlači in bi ga želeli bolje spoznati, zato smo poiskali in se povezali  s knjižnico na Hrvaškem, ki sodeluje v projektu Zelena knjižnica in začeli izvajati mobilnosti.

Želimo si, da bi z učinki in rezultati projekta pripomogli k bolj vključujoči družbi, gradili na izboljšanju in zagotavljanju socialne vključenosti, ekološke osveščenosti,  občutka pripadnosti skupnosti ter postopoma prispevali k rasti in blaginji družbe v lokalnem okolju in širše.

Obisk sorodne organizacije v tujini, ki ima razvito kakovostno in učinkovito strategijo dela z odraslimi in neformalno izobraževanje, ki deluje po istih  vrednotah in zasleduje podobne cilje, je dobro vplival in izboljšal razvoj organizacije na področju vseživljenjskega učenja odraslih, doprinesel k dvigu kvalitete dela osebja in organizacije ter pripomogel k večjemu zadovoljstvu končnih uporabnikov - odraslih v lokalnem okolju.

Povezali smo se z Društvom bibliotekara Istre, ki so pobudnik in gonilna sila hrvaškega projekta Zelena knjižnica ter se udeležili  tridnevnega Zelenega festivala: Okrenimo na zeleno, ki je bil izveden v soorganizaciji in v prostoru Nacionalne i sveućilišne knjižnice v Zagrebu. Tam smo na stojnici predstavili naše »zelene« programe dela z odraslimi, se udeleževali predstavitev, navezovali stike in izmenjali izkušnje s sorodnimi organizacijami ter si ogledali nekaj zagrebških knjižnic.

Izvedli smo še dvodnevni obisk na delovnem mestu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić v Šibeniku, ki je tudi ena od izvajalk projekta Zelena knjižnica.